Vedtægter

§ 1.
Klubbens navn er DANSK LANCIA REGISTER – forkortet DLR.

§ 2.
Klubbens formål er at samle interesserede af bilmærket LANCIA, og at tilgodese medlemmernes ønsker med hensyn til enhver form for aktiviteter der på en eller form kan forenes med Lancia biler, samt at formidle kendskab til Lancia som bilmærke, både som en del af automobil historien og som moderne bilmærke.

§ 3.
Medlemskab kan erhverves af enhver, der ikke har noget kendt mellemværende med nogen anden bilmærkeklub, såsom kontingentrestance. Dog kan bestyrelsen nægte eventuel optagelse – uden begrundelse – indtil førstkommende generalforsamling, hvor denne ved almindelig flertal skal tage stilling til eventuel optagelse af den pågældende ansøger.

§ 4.
For optagelse i DLR betales det til enhver tid gyldige årskontingent.
DLR’s årskontingent fastsættes ved generalforsamlingen og er forfalden til betaling den 1. januar med sidste frist den 20. Januar. Kontingentet kan betales til DLR’s kasserer og sekretær eller indsættes på DLR’s bankkonto.

§ 5.
Klubbens indtægter skal indsættes på DLR’s bankkonto. Af de indkomne midler påhviler det DLR’s bestyrelse at sørge for, at alle udgifter punktligt afregnes.

§ 6.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år på DLR’s ordinære generalforsamling, der afholdes én gang årligt – i løbet af maj eller juni.

På lige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, på ulige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær samt to
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene bør være medlem af blad redaktionen

Udover bestyrelsen vælges 1 revisor.

§ 7.
Generalforsamlingen skal skriftligt indvarsles af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen. Indvarslingen skal indeholde specificeret dagsorden.

Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal medsendes indkaldelsen. Almindelige forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Ved generalforsamlingen skal mindst 3 af DLR’s bestyrelsesmedlemmer være til stede, for at generalforsamlingens beslutninger kan vedtages.

Stemmeret på DLR’s generalforsamling har alle medlemmer, der ikke er i nogen form for
økonomisk restance til DLR.

Man kan kun stemme på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

Beslutninger og vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal.

Såfremt blot et medlem ønsker det, skal afstemninger foretages skriftligt.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles hurtigst muligt, og senest 3 uger efter, at mindst 20 % af DLR’s medlemmer har udtrykt ønske herom. Ønsket skal fremsendes skriftligt med begrundelse til DLR’s formand. Formanden alene kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
§ 8.
Dagsorden for DLR’s ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Konstatering af stemmeret.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassererens beretning.
  5. Kontingent.
  6. Indkomne forslag og eventuelle lovforslag.
  7. Valg.
  8. Eventuelt.

Eventuelle vedtægtsforslag, der vedtages på generalforsamlingen, træder øjeblikkelig i kraft.

Der er til DLR’s generalforsamling kun adgang for klubbens medlemmer med familie.

Regnskabet fremlægges til gennemsyn for DLR’s medlemmer ved den ordinære generalforsamling.

§ 9.
DLR’s ledelse.

Den daglige ledelse varetages af den siddende bestyrelse og er ulønnet. Bestyrelsesmøder afholdes, når dette skønnes nødvendigt.

Til DLR’s bestyrelsesmøder har bestyrelsen mødepligt i så stor udstrækning som muligt.

Formanden  – eller i hans fravær en anden af DLR’s bestyrelse – skal repræsentere DLR, når detteskønnes nødvendigt f.eks. i forbindelse med møder med andre bilmærkeklubber. Alle omkostninger i forbindelse med sådanne repræsentationer afholdes af DLR mod berettiget bilag fra depågældende personer.

Sekretæren skal i så stor udstrækning som muligt medvirke ved alle klubbens arrangementer, samt arkivere referater og dokumenter vedr. DLR’s virke.

Bestyrelsen fører til protokols alt, hvad der sker af betydning for DLR ved de afholdte møder. Referentjobbet kan evt. gå på skift mellem medlemmerne. Den siddende bestyrelse skal orienteres om al ind- og udgået post til DLR, og det påhviler enhver, der i DLR’s bestyrelse eller udvalg fører korrespondance eller deltager i møder osv. at sørge for orientering om dette og sørge for at kopier indsættes i DLR’s protokol, således at alle kan holde sig orienteret om, hvad der sker i DLR.

Kassereren er pligtig til at yde en aktiv indsats for, at alle medlemmer betaler de pålagte ydelser til klubben.Endvidere er det kassererens pligt at sørge for afregning fra ansvarlige ledere for arrangementer, afholdt af DLR, sportsligt eller festligt, senest 4 uger efter arrangementet.

DLR’s kasserer har alene fuldmagt til at hæve og indsætte klubbens midler på den oprettede konto i bank sammen med DLR’s formand, der også gives ene fuldmagt.

Det påhviler den siddende revisor at konstatere bl.a. dette sammen med revisorens pligt til at foretage mindst eet uanmeldt eftersyn af DLR’s kasseregnskab i perioden fra 1. januar til 31. december foruden den vedtægtsbestemte revidering af det endelige regnskab. Eventuelle misligholdelser, konstateret ved det uanmeldte eftersyn, skal omgående meddeles til DLR’s bestyrelse, der herefter har pligt til at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde senest 3 dage efter en sådan meddelelse.

§ 10.
Arrangementer m.v.

De direkte udgifter hertil for arrangører og andre personer, der har med et sådant arrangement at  gøre for DLR, vil blive dækket af DLR.

Den ansvarlige leder af et DLR arrangement vil altid være ansvarlig over for bestyrelsen.
Det er den siddende bestyrelses pligt aldrig at arrangere noget, som er i strid med gældende love.

§ 11.
Beslutninger på bestyrelsesmøder foregår ved afstemning, hvor hvert medlem har een stemme og vedtages med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12.
Opløsning af DLR kan kun vedtages på en efter vedtægterne indkaldt generalforsamling, og dertil kræves mindst 1/2 af DLR’s medlemmer til stede samt at mindst 2/3 af disse stemmer for. Det kan dog også finde sted på en ekstraordinær generalforsamling – og her kræves ikke et bestemt antal medlemmer tilstede, blot almindeligt stemmeflertal.

De i klubben stående midler vil da blive givet til velgørende formål.

Således vedtaget på DLR’s generalforsamling den 13. juni 2004